3/14/2017 9:28:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

   Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/08/2007 về việc ban  hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng & liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thủy lợi;

   Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng các Khoa, Giám đốc Cơ sở 2, Trường Đại học Thủy lợi ban hành quyết định về việc xử lý học vụ học kỳ I năm học 2016- 2017 đối với sinh viên các khóa 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 hệ đại học chính quy.

Quyết định xử lý học vụ: tại đây
Danh sách sinh viên xử lý học vụ: tại đây 


 

 

Các tin khác