Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Danh sách học viên và thời gian nhận bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Học viên xem danh sách, kiểm tra thông tin (file thứ nhất), điền thông tin cá nhân của mình (file thứ 2) và gửi về email: nguyenvantl@tlu.edu.vn

Quyết định Về việc công nhận tốt nghiệp sinh viên khóa 52 hệ đại học chính quy chương trình tiên tiến

Quyết định Về việc công nhận tốt nghiệp sinh viên khóa 52 hệ đại học chính quy chương trình tiên tiến

123