3/17/2014 3:40:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên K51&54LT-KT
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 
Số: 205  /QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03  tháng 3 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên K51&54LT-KT


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

             Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGĐT ngày 13/8/2007 Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

             Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-ĐHTL ngày 08/8/2013 về xét khen thưởng cho sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi;

            Xét quá trình học tập, công tác và tu dưỡng đạo đức của sinh viên;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng các khoa,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Giấy khen và phần thưởng cho:

a) 03 sinh viên đạt danh hiệu “ Xuất sắc trong học tập và rèn luyện” (danh sách 1 kèm theo)

- Mức thưởng 500.000 đ/sv.

b)  56 sinh viên đạt danh hiệu “ Giỏi trong học tập và rèn luyện” (danh sách 2 kèm theo)

- Mức thưởng 300.000 đ/sv

c)  297 sinh viên đạt danh hiệu “ Khá trong học tập và rèn luyện” (danh sách 3  kèm theo)

- Mức thưởng 200.000 đ/sv

            Điều 2. Các ông, bà Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, các khoa,Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

-  Lưu VT, CTCT&QLSV.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

GS.TS Nguyễn Quang Kim

 Danh sách sinh viên được khen thưởng xem tại đây