3/14/2017 5:32:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 

                        BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                       

                                       Số: 429 /QĐ-ĐHTL                                              Hà Nội, ngày 10  tháng 3 năm 2017

                                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hạ mức xử lý học vụ kỳ 1 năm học 2016- 2017

cho sinh viên K53, 54, 55, 56 trình độ cao đẳng chính quy

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

            Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/08/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng & liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thủy lợi;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng khoa Công trình, Viện trưởng Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng miền Trung,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. 1/ Nay xóa mức cảnh báo học tập mức 1 cho 12 sinh viên K54, K55, 56  trình độ cao đẳng chính quy tại học kỳ 1 năm học 2016-2017 do cải thiện được kết quả học tập trong học kỳ.

                        2/  Nay hạ mức cảnh báo học tập mức 2 xuống cảnh báo học tập mức 1 cho 03 sinh viên  K53, 56, trình độ cao đẳng chính quy tại học kỳ 1 năm học 2016-2017 do cải thiện được kết quả học tập trong học kỳ

                        3/ Nay hạ mức cảnh báo học tập mức 3 xuống cảnh báo học tập mức 2 cho 05 sinh viên  K56 trình độ cao đẳng chính quy ở học kỳ 1 năm học 2016-2017 do cải thiện được kết quả học tập trong học kỳ.

Danh sách kèm theo

            Điều 2. Trưởng các phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Đào tạo Đại học và Sau đại học, Trưởng Khoa Công trình, Viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

  Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.

K      KT. HIỆU TRƯỞNG

    (Đã ký)

 

       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

        GS.TS Trịnh Minh Thụ

   

 Danh sách hạ mức xử lý học vụ: tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác