3/3/2017 2:44:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

                Số  176   /TB-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về hưởng ứng Hội thi Olympic Mác- LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”

lần thứ II năm 2017

 
 

 

 


Thực hiện kế hoạch số 567-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/02/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi Olympic toàn quốc các môn học Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017, Nhà trường thông báo như sau

I/ Bảng cá nhân: Sinh viên đăng ký và làm bài trực tuyến tại địa chỉ: www.anhsangsoiduong.vn: bắt đầu từ ngày 05/3/2017 và kết thúc vào ngày 16/4/2017, hệ thống mở từ 14h ngày thứ 2 và kết thúc vào 22h ngày chủ nhật hàng tuần

II/ Bảng đội tuyển. Nhà trường tổ chức thi Oympic cấp trường để chọn đội tuyển như sau:

1. Đối tượng: Toàn thể sinh viên trong toàn trường

2. Nội dung và hình thức thi:

2.1 Nội dung:

- Thi kiến thức về Triết học Mác –Lênin, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và thành tựu khoa học…vận dụng chủ nghĩa Mác –Lênin tư tưởng Hồ Chí minh trong thực tiễn đất nước để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đát nước và hội nhập quốc tế.

- Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên.

- Tìm hiểu thông tin kinh tế- chính trị-văn hóa xã hội-quốc phòng-an ninh của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2.2 Hình thức thi: Trắc nghiệm và tự luận (thang điểm 100)

3. Tổ chức thực hiện:

- Sinh viên khóa 58:

+ Đăng ký với Ban Đào tạo và Công tác sinh viên từ ngày 01/3/2017 đến ngày 24/3/2017

+ Tổ chức thi: ngày 01/4/2017 (tại cơ sở Phố Hiến)

-  Sinh viên khóa 55 – 57:

+ Các Bí thư chi Đoàn lập danh sách và gửi về Văn phòng Đoàn Thanh Niên (P 413 tầng 4 nhà A1)  từ ngày 01/3/2017 đến ngày 24/3/2017.

+ Tổ chức thi: ngày 02/4/2017 (tại cơ sở Hả Nội)

4. Quyền lợi của sinh viên:

- Những sinh viên tham gia thi và được 50 điểm trở lên nhưng không đoạt giải sẽ được 10 điểm quá trình cho một trong 4 học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin (I,II), Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

- Những sinh viên đạt giải sẽ được chuyển tương đương điểm tổng kết học phần môn học thuộc 1 trong 4  học phần trên như sau:

+ Giải khuyến khích: 7 điểm

+ Giải ba: 8 điểm

            + Giải nhì: 9 điểm

            + Giải nhất: 10 điểm

Để đảm bảo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao trong cuộc thi, đề nghị các liên chi đoàn, các chi đoàn  đôn đốc khuyến khích các bạn đoàn viên hưởng ứng  nội dung thông báo./.

 

 

Nơi nhận :

- BGH (để b/c);

- Các Khoa, Ban,TT, ĐTN, HSV;

- Các lớp Khóa 55 – 58;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                           ( Đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Trung Việt

 

Các tin khác