2/28/2017 11:47:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên cấp Giấy xác nhận vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương cho sinh viên trong học kỳ II năm học 2016 – 2017.

Theo đó, đối với sinh viên đang học tại cơ sở chính Trường Đại học Thủy lợi tại 175, Tây Sơn, nhận mẫu “Giấy xác nhận vay vốn” tại phòng trực tiếp SV- Phòng CTCT&QLSV hoặc download file tại địa chỉ: http://daotao.tlu.edu.vn/tabid/320/catid/665/item/5309/14-huong-dan-thu-tuc-cap-giay-vay-von-cho-sinh-vien.aspx.  

Sinh viên các lớp K58 (trừ CTTT) sẽ nhận mẫu “Giấy xác nhận vay vốn” tại ban đào tạo và công tác sinh viên - cơ sở phố Hiến\hoặc download file tại địa chỉ: http://daotao.tlu.edu.vn/tabid/320/catid/665/item/5309/14-huong-dan-thu-tuc-cap-giay-vay-von-cho-sinh-vien.aspx.

Nhà trường chỉ nhận giấy xác nhận của các lớp một lần trong học kỳ II năm học 2016 – 2017. Không giải quyết những trường hợp xin cấp giấy xác nhận lẻ.

Sinh viên khai đầy đủ và chính xác các thông tin trên Giấy xác nhận vay vốn (theo bản hướng dẫn gửi kèm). Những trường hợp khai không đầy đủ và chính xác các thông tin trên Giấy xác nhận vay vốn, Nhà trường sẽ không ký cấp xác nhận Giấy xin vay vốn trong học kỳ II năm học 2016 – 2017.

Thông báo số 127/TB-ĐHTL ngày 16/2/2017 kèm mẫu giấy xác nhận: Tại đây

Thông báo số 106/TB-ĐHTL ngày 10/02/2017 kèm mẫu giấy xác nhận: Tại đây

 


Các tin khác