3/14/2017 5:43:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

    BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                       

Số: 431/QĐ-ĐHTL                                                                                     Hà Nội, ngày 10  tháng 3 năm 2017

                                                                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hạ mức xử lý học vụ kỳ 1 năm học 2016- 2017

cho sinh viên K57 trình độ cao đẳng liên thông lên đại học

 
 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

            Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/08/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng & liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thủy lợi;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng khoa Công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. 1/ Nay xóa mức cảnh báo học tập mức 1 cho 02 sinh viên K57 trình độ cao đẳng liên thông lên đại học hệ chính quy tại học kỳ 1 năm học 2016-2017 do cải thiện được kết quả học tập trong học kỳ.

                        2/  Nay hạ mức cảnh báo học tập mức 2 xuống cảnh báo học tập mức 1 cho 01 sinh viên  K57, trình độ cao đẳng liên thông lên đại học hệ chính quy tại học kỳ 1 năm học 2016-2017 do cải thiện được kết quả học tập trong học kỳ.

                        Danh sách kèm theo

            Điều 2. Trưởng các phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Đào tạo Đại học và Sau đại học, Trưởng Khoa Công trình, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

  Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

    (Đã ký)

       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

        GS.TS Trịnh Minh Thụ

   


 Danh sách kèm theo quyết định: tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác