3/14/2017 5:40:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

    BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                       

Số: 430 /QĐ-ĐHTL                                                                                  Hà Nội, ngày 10  tháng 3 năm 2017

                                                                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý học vụ kỳ 1 năm học 2016- 2017

cho sinh viên K54, K55, K57LT trình độ cao đẳng liên thông lên đại học

 
 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

            Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/08/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng & liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thủy lợi;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng khoa Công trình,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1/ Cảnh báo học tập mức 1 đối với 03 sinh viên  K55, K57 trình độ cao đẳng liên thông lên đại học có kết quả học tập yếu trong học kỳ I năm học 2016 – 2017.

2/ Cảnh báo học tập mức 2 đối với 02 sinh viên  K57 trình độ cao đẳng liên thông lên đại học có kết quả học tập yếu trong học kỳ I năm học 2016 – 2017.

3/ Cảnh báo học tập mức 3 đối với 01 sinh viên  K57 trình độ cao đẳng liên thông lên đại học có kết quả học tập yếu trong học kỳ I năm học 2016 – 2017

                        4/ Buộc thôi học từ đầu học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 đối với 01 sinh viên K54 hệ cao đẳng liên thông lên đại học do không đăng ký học, ở học kỳ I năm học 2016-2017.

Danh sách kèm theo.

            Điều 2. 1/ Những sinh viên bị cảnh báo học tập mức 1, 2, 3 nếu cải thiện được kết quả học tập sẽ được hạ mức cảnh báo  học tập ở kỳ 2 năm học 2016-2017; nếu không sẽ bị tăng mức cảnh báo học tập ở học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

                         2/ Những sinh viên bị buộc thôi học phải thanh toán các khoản nợ với Nhà trường (nếu có) đến hết học kỳ I năm học 2016-2017.

            Điều 3. Trưởng các phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Đào tạo Đại học và Sau đại học, Trưởng Khoa Công trình, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

  Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

 Danh sách sinh viên xử lý học vụ: tại đây

 

 

 

 

Các tin khác