2/28/2017 8:47:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 
 

 


Số: 160/TB-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc xét học vụ học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

cho sinh viên K57 trở về trước hệ chính quy học theo tín chỉ

 
 

 


Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét học vụ họp ngày 22/02/2017, Nhà trường thông báo về việc xét học vụ học kỳ 1 (2016 – 2017) đối với sinh viên K57 trở về trước học theo tín chỉ như sau:

1. Sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập ở học kỳ 1 (2016 - 2017):

1.1. Điều kiện cảnh báo học tập:

 Sinh viên có học lực yếu ở học kỳ 1 (2016 - 2017) sẽ bị cảnh báo học tập, do phạm một trong các điều kiện sau (nhưng chưa rơi vào diện thôi học tại mục 2) :

- Điểm trung bình chung học kỳ 1 (2016-2017) đạt dưới dưới 1.00 (thang điểm 4);

- Tổng số tín chỉ của các học phần môn học (trừ môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng) bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến hết học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 vượt quá: 53 tín chỉ (đối với K54 trở về trước), 37 tín chỉ (đối với K55), 24 tín chỉ (đối với K56 & K57) đồng thời có Điểm trung bình chung tích luỹ tính đến hết học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 (thang điểm 4) đạt dưới 1.20 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1.40 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1.60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1.80 đối với sinh viên năm thứ tư

- Chưa đạt điều kiện về tiếng Anh theo quy định đối với sinh viên học theo Chương trình tiên tiến.

1.2. Các mức cảnh báo học tập:

- Cảnh báo học tập mức 1: Là sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại mục 1.1 nhưng chưa bị cảnh báo học tập ở học kỳ trước liền kề.

- Cảnh báo học tập mức 2: Là sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại mục 1.1 và đã bị cảnh báo học tập mức 1 ở học kỳ trước liền kề.

- Cảnh báo học tập mức 3 lần 1: Là sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại mục 1.1 và đã bị cảnh báo học tập mức 2 ở học kỳ trước liền kề.

- Cảnh báo học tập mức 3 lần 2: Là sinh viên phạm phải điều kiện cảnh báo học tập tại mục 1.1 và đã bị cảnh báo học tập mức 3 ở học kỳ trước liền kề.

1.3. Xử lý với những sinh viên bị cảnh báo học tập:

- Đối với sinh viên bị cảnh báo học tập mức 1 hoặc mức 2 hoặc mức 3 lần 1:

+ Sinh viên bị cảnh báo học tập mức 1 hoặc mức 2: được tiếp tục học ở học kỳ 2 (2016 – 2017).

+ Sinh viên bị cảnh báo học tập mức 3 lần 1: được tiếp tục học ở học kỳ 2 (2016 – 2017) nếu có đơn cam kết (theo mẫu 1) nộp cho khoa chủ quản trước ngày 10/3/2017; sinh viên không nộp đơn cam kết đúng hạn, Nhà trường sẽ buộc sinh viên phải thôi học từ học kỳ 2 (2016 – 2017) và thực hiện theo mục 2 dưới đây.

- Đối với sinh viên bị cảnh báo học tập mức 3 lần 2: Sinh viên bị buộc thôi học từ học kỳ 2 (2016 – 2017) và thực hiện theo mục 2 dưới đây.

2. Sinh viên thuộc diện thôi học từ học kỳ 2 (2016 – 2017):

2.1. Điều kiện bị thôi học: Sinh viên buộc phải thôi học từ kỳ 2 (2016–2017), nếu phạm một trong các điều kiện sau :

- Không đăng ký học tập, tự ý bỏ học không có lý do trong kỳ 1 (2016 - 2017);

- Sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập mức 3 lần 1 không nộp đơn cam kết tiếp tục học tại trường đúng hạn;

- Sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập mức 3 lần 2.

2.2. Xử lý với những sinh viên thuộc diện bị thôi học:

- Sinh viên hệ cao đẳng, sinh viên K57 hệ đại học thuộc diện thôi học & sinh viên hệ đại học (K56 trở về trước) thuộc diện thôi học nhưng không có nguyện vọng xuống học hệ cao đẳng: Được phép rút lại toàn bộ học phí các tín chỉ đã đăng ký học trong kỳ 2 (2016 – 2017) và nhận lại hồ sơ sinh viên tại phòng CTCT & Quản lý sinh viên (với sinh viên học tại Hà Nội) hoặc tại Ban Đào tạo & QLSV – Cơ sở 2 (với sinh viên học tại CS2) về địa phương.

- Sinh viên hệ đại học (K56 trở về trước) thuộc diện thôi học có nguyện vọng xuống học hệ Cao đẳng: Làm đơn (theo mẫu 3) và nộp về phòng CTCT & Quản lý sinh viên (kể cả sinh viên Cơ sở 2) trước ngày 10/3/2017 để Nhà trường xem xét; đồng thời sinh viên vẫn được tiếp tục theo học các môn học đã đăng ký trong học kỳ 2 (2016 – 2017), nếu các môn học này có trong chương trình đào tạo của hệ Cao đẳng. Với những môn học không có trong chương trình đào tạo của hệ Cao đẳng mà sinh viên đã đăng ký học trong học kỳ 2 (2016–2017), sinh viên làm đơn xin hủy các môn học này tại phòng CTCT & Quản lý sinh viên trước ngày 10/3/2017.

3. Xử lý hạ mức cảnh báo học tập ở học kỳ 1 (2016 - 2017):

- Đối với sinh viên bị cảnh báo học tập mức 1 ở học kỳ 2 (2015-2016) đã cải thiện được kết quả học tập và không bị cảnh báo học tập ở kỳ 1 (2016-2017): được xóa cảnh báo học tập và được đăng ký bổ sung thêm các môn học ở giai đoạn 2 của học kỳ 2 (2016-2017), nếu sinh viên có nguyện vọng nộp đơn (theo mẫu 2) tại phòng CTCT & Quản lý sinh viên hoặc tại ban ĐT & QLSV (Cơ sở 2) trước ngày 10/3/2017.

- Đối với sinh viên bị cảnh báo học tập mức 2 và mức 3 ở học kỳ 2 (2015–2016) đã cải thiện được kết quả học tập ở kỳ 1 (2016 - 2017) theo quy định: Sinh viên được hạ 1 mức cảnh báo học tập nhưng không được đăng ký bổ sung thêm các môn học ở giai đoạn 2 của học kỳ 2 (2016–2017).

4. Lưu ý:

Những sinh viên có tổng số tín chỉ của các học phần môn học (trừ môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng) bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến hết học kỳ 1 (2016-2017) vượt quá 24 tín chỉ, sẽ thực hiện như sau:

- Các môn học đăng ký học lần đầu ở giai đoạn 2 của kỳ 2 (2016-2017): sẽ bị hủy;

- Các môn học chưa đạt: phải đăng ký học lại trong học kỳ 2 (2016 – 2017) để đảm bảo tiến độ học tập theo quy định.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- ĐTN, HSV, các P, K, CS2;

- CVHT & SV các lớp K57 trở về trước;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 


 

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

 
Mẫu 1: tải về
Mẫu 2: tải về

Các tin khác