3/14/2017 5:24:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

     Số: 428/QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý học vụ kỳ I năm học 2016 - 2017

cho sinh viên khóa 53, 54, 55, 56 trình độ Cao đẳng hệ chính quy

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

            Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/08/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng & liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thủy lợi;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng khoa Công trình, Viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1/ Cảnh báo học tập mức 1 đối với 33 sinh viên khóa 54, 55, 56 trình  độ cao đẳng  hệ chính quy có kết quả học tập yếu trong học kỳ I năm học 2016 – 2017.

                        2/ Cảnh báo học tập mức 2 đối với 28 sinh viên khóa 53, 54, 55, 56 trình độ cao đẳng hệ chính quy có kết quả học tập yếu trong 2 học kỳ liên tiếp (học kỳ I năm học 2016 – 2017 và kỳ trước liền kề).

                        3/ Cảnh báo học tập mức 3 đối với 25 sinh viên khóa 53, 54, 55, 56 trình độ cao đẳng hệ chính quy có kết quả học tập yếu trong 3 học kỳ liên tiếp (học kỳ I năm học 2016 – 2017 và 2 kỳ trước liền kề).

                        4/ Buộc thôi học từ đầu học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với 52 sinh viên khóa 53, 54, 55, 56 trình độ cao đẳng hệ chính quy do có kết quả học tập kém ở học kỳ I năm học 2016 -2017 hoặc bị cảnh báo mức 3 lần 2 do có kết quả học tập yếu 4 kỳ liên tiếp (học kỳ I năm học 2016-2017 và 3 kỳ trước liền kề).                      (Danh sách kèm theo)

            Điều 2.  . 1/ Những sinh viên bị cảnh báo học tập mức 1, 2, 3 nếu cải thiện được kết quả học tập sẽ được hạ mức cảnh báo  học tập ở kỳ II năm học 2016-2017; nếu không sẽ bị tăng mức cảnh báo học tập ở học kỳ II năm học 2016 – 2017.

                         2/ Những sinh viên bị buộc thôi học  phải thanh toán các khoản nợ với Nhà trường (nếu có) đến hết học kỳ I năm học 2016-2017.

            Điều 3. Trưởng các phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Đào tạo Đại học và Sau đại học, Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Trưởng khoa Công trình, Viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu: VT, CTCT&QLSV.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

 

Danh sách xử lý học vụ: tại đây

 

 

 

 

 

Các tin khác