3/24/2017 4:44:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Minh Huệ
 
Tên đề tài: Nghiên cứu chế độ vận hành tích nước trong thời kỳ mùa lũ cho hệ thống hồ chứa bậc thang Hòa Bình và Sơn La
 
Chuyên ngành: Phát triển nguồn nước
Mã số: 62 44 92 01
 
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thị hương Lan
                                                     GS.TS. Hà Văn Khối
Bao gồm:
 
1. Toàn văn luận án
2. Thông tin đóng  góp mới (Tiếng Anh- Tiếng Việt) 
3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh- Tiếng Việt) 
 
 Chi tiết xem  tại đây:
 
http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/p3/Upload/NCS/LATS_NCS_Vu_Thi_Minh_Hue(2017).rar 

Các tin khác