1/6/2017 10:24:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Nga
 
Tên đề tài: Nghiên cứu thiết lập mô hình thủy văn - kinh tế phân bổ nước tối ưu lưu vực sông Ba
Chuyên ngành: Thủy văn học
Mã số: 62 44 90 01
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hà Văn Khối
 
Nội dung gồm:
1. Toàn văn luận án
2. Thông tin đóng góp mới (tiếng Anh, tiếng Việt)
3. Tóm tắt LATS (tiếng Anh, tiếng Việt)
 
 

Các tin khác