8/12/2016 10:10:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Hương
 
Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ bền cho bê tông - bê tông cốt thép của kết cấu bảo vệ mái đê và bờ biển Việt Nam
 
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Mã số: 62 58 40 01
 
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Quốc Vương
                                                      GS.TS. Ngô Trí Viềng 
 
 
Nội dung:
1. Toàn văn luận án
2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, tiếng Việt) 
3. Thông tin những đóng góp mới của Luận án (Tiếng Anh, tiếng Việt) 
 
 

Các tin khác