Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 3 năm 2016

Thông báo về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 3 năm 2016

Lich thi tiếng anh B1 đợt 1 năm 2016

Lich thi tiếng anh B1 đợt 1 năm 2016

Về chấn chỉnh học viên thực hiện Nội quy học tập của Nhà trường

Về chấn chỉnh học viên thực hiện Nội quy học tập của Nhà trường. Chi tiết học viên xem tại file đính kèm

Danh sách học viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2015

Danh sách học viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Các chương trình chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Nhà trường