4/4/2014 2:47:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Công khai chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014
Thực hiện nội dung công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Công khai chất lượng năm 2013-2014, Trường Đại học Thuỷ Lợi xin được báo cáo thông tin công khai chất lượng đào tạo của Trường (theo các biểu đính kèm)