Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Lịch thi giai đoạn 1, học kỳ 2 năm học 2016-2017 tổ chức cho K55, K56, K57, K57LT.

Lịch thi giai đoạn 1, học kỳ 2 năm học 2016-2017 tổ chức cho K55, K56, K57, K57LT.

Khóa 24 thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, đợt học 3

Khóa 24 thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, đợt học 3

Lịch thi học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017 và Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên các 55KTĐ và 55TH

Lịch thi học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017 và Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên các 55KTĐ và 55TH

Lịch thi giai đoạn 1_2016_2017 của cao học khóa 24 tuyển sinh đợt 2

Lịch thi giai đoạn 1_2016_2017 của cao học khóa 24 tuyển sinh đợt 2

Lịch thi giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2016-2017 tổ chức cho K55, K56, K56CĐ, K57, K57LT.

Lịch thi giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2016-2017 tổ chức cho K55, K56, K56CĐ, K57, K57LT.