Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 3 năm 2016

Thông báo về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 3 năm 2016

Lich thi tiếng anh B1 đợt 1 năm 2016

Lich thi tiếng anh B1 đợt 1 năm 2016

Quyết định về điều chỉnh CTĐT ngành Kinh tế trình độ ĐH hệ CQ theo tín chỉ khóa K54

Quyết định về điều chỉnh CTĐT ngành Kinh tế trình độ ĐH hệ CQ theo tín chỉ khóa K54

Về chấn chỉnh học viên thực hiện Nội quy học tập của Nhà trường

Về chấn chỉnh học viên thực hiện Nội quy học tập của Nhà trường. Chi tiết học viên xem tại file đính kèm

Quyết định số 1671/QĐ-ĐHTL ngày 21/9/2015 về bổ sung môn học tự chọn vào chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Quyết định số 1671/QĐ-ĐHTL ngày 21/9/2015 về bổ sung môn học tự chọn vào chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Danh sách học viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2015

Danh sách học viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2015

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Các chương trình chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Nhà trường

Quyết định số 733/QĐ-ĐHTL ngày 04/05/2015 về ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ đại học hệ VLVH

Quyết định số 733/QĐ-ĐHTL ngày 04/05/2015 về ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ đại học hệ VLVH

Quyết định về ban hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ trình độ đại học hệ vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ

Quyết định về ban hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ trình độ đại học hệ vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ

Chương trình đào tạo thực tế cho khóa K55 liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Kế toán

Chương trình đào tạo thực tế cho khóa K55 liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Kế toán

12