11/15/2016 3:49:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Văn Hiển
 

Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn độ chặt đắp đập hợp lý trong điều kiện độ ẩm cao cho vùng Bắc Trung Bộ- Việt Nam

 Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

 Mã số: 62 58 40 01

 Nội dung:

 1. Toàn văn luận án

 2. Thông tin mạng (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

 3. Tóm  tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

 Chi tiết xem tại đây: http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/p3/upload/ncs/LATS_NCSTranVanHien(2016).rar

Các tin khác