9/28/2016 10:35:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Việt Đức

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ chế biến động đới bờ và giải pháp công trình ổn định bãi biển,áp dụng cho bãi biển Xương Huân, vịnh Nha Trang

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; mã số: 62 58 02 02


Bao gồm:

1. Thông tin đóng góp mới (tiếng Anh, tiếng Việt)

2. Toàn văn luận án 

3. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)

 Chi tiết xem tại đây:

Các tin khác