9/28/2016 2:26:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Khương Thị Hải Yến 
 
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt xám tại chỗ bằng vật liệu laterit (đá ong)
Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nuyên nước; mã số: 62 58 02 12
 
Bao gồm:
1. Thông tin đóng góp mới (tiếng Anh, tiếng Việt)
2. Toàn văn luận án 
3. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt) 
 

Các tin khác