1/5/2017 4:32:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Ngọc Dương
 
Tên đề tài: Nghiên cứu chế độ vận hành thích nghi hồ chứa nước Cửa Đạt trong mùa kiệt phục vụ phát triển kinh tế - xã  hội tỉnh Thanh Hóa 
Chuyên ngành: Phát triển nguồn nước
Mã số: 62 44 92 01
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng
                                                     GS.TS. Hà Văn Khối 
 
 Nội dung:
 
1. Toàn văn luận án
2. Thông tin những đóng góp mới (Tiếng  Anh, Tiếng Việt)
3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
 

Các tin khác