2/10/2017 4:44:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đào Tấn Quy
 

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình toán mô phỏng dòng chảy và vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏ

Chuyên ngành: Thủy văn học

Mã số: 62 44 90 01


Nội dung:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh,Tiếng Việt)

3. Thông tin những đóng góp mới(Tiếng Anh,Tiếng Việt)

 
Chi tiết xem fiel kèm theo/Portals/8/LATS_Dao_Tan_Quy_2017.rar
 

Các tin khác