10/25/2016 4:43:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Việt Hùng
 
Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng nước lợ để tưới cho cây trồng vùng ven biển 
Chuyên ngành: Tưới tiêu cho cây trồng
 Mã số: 62 62 27 01
Nội dung:
1. Toàn văn luận án
2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
3. Thông tin  đóng góp mới (tiếng Anh, Tiếng Việt)
 

Các tin khác