8/4/2016 12:38:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
 Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Doãn thị Nội
 
 Tên đề tài: Nghiên cứu sự biến động của mưa lũ và đề xuất cơ sở khoa học tính lũ cho công trình giao thông vùng núi Đông Bắc - Việt Nam
 

Chuyên ngành: Thủy văn học; mã số: 62 44 02 24

 
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Lê Long
                                                     PGS.TS. Hoàng Thanh Tùng 


Bao gồm:

1. Thông tin đóng góp mới (tiếng Anh, tiếng Việt)

2. Toàn văn luận án 

3. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)

 
 
 Chi tiết xem tại đây:
 

Các tin khác