10/10/2015 9:36:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
THÔNG BÁO LỊCH THI TIẾNG ANH A2 – ĐỢT 3 - NĂM 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:  977/TB-ĐHTL

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015 

 

THÔNG BÁO

LỊCH THI TIẾNG ANH A2 – ĐỢT 3 - NĂM 2015

 

  1. Kế hoạch thi kỹ năng đọc viết: 17/10/2015

 

Thời gian

Nội dung công việc thực hiện

Địa điểm

07h00

Tập huấn cán bộ coi thi

Phòng họp - 223-A1

07h30- 09h05

Thi kỹ năng đọc, viết

Phòng 01: 227-A2; Phòng 02: 229-A2; Phòng 03: 323-A2

Phòng 04: 325-A2; Phòng 05: 327-A2; Phòng 06: 329-A2

Phòng 07: 331-A2; Phòng 08: 333-A2; Phòng 09: 419-A2

Phòng 10: 421-A2; Phòng 11: 423-A2; Phòng 12: 425-A2. Phòng 13: 427-A2; Phòng 14: 429-A2; Phòng 15: 206-B5 Phòng 16: 207-B5; Phòng 17: 307-B5; Phòng 18: 308-B5 Phòng 19: 309-B5; Phòng 20: 310-B5; Phòng 21: 311-B5 Phòng 22: 312-B5;

2. Lịch thi chi tiết kỹ năng đọc, viết (17/10/2015)           

TT

Các công việc thực hiện

Sáng

Hiệu lệnh

(trống/kẻng)

1

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi để đánh số báo danh vào chỗ ngồi cho thí sinh

7h30

 

2

 

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ sinh viên với danh sách thí sinh

7h40

3 hồi

3

Cán bộ coi thi phổ biến kế hoạch và quy chế thi cho thí sinh

7h50

 

4

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi

8h00

6 tiếng

5

Bóc đề thi và phát đề thi đọc và viết cho thí sinh

8h15

1 hồi

6

Thí sinh bắt đầu làm bài thi đọc và viết

8h20

3 tiếng

7

Thí sinh nộp bài thi đọc và viết

9h05

3 hồi

3. Lịch thi kỹ năng nghe (17/10/2015): Thời gian thi 10 phút/ 1 Ca thi

 

Kíp

Phòng thi

Nội dung

Thời gian

Giảng đường thi

Hiệu lệnh

Ghi chú

1

01 ÷ 06

Gọi vào phòng thi

9h45

323, 325, 327, 329, 331, 333 Nhà A2

1 hồi

Sinh viên ngồi tại vị trí của kỹ năng đọc + viết

Phát đề thi

9h55

1 tiếng

Bắt đầu nghe

10h00

1 tiếng

Thu bài

10h10

1 hồi

2

07 ÷12

Gọi vào phòng thi

10h30

323, 325, 327, 329, 331, 333 Nhà A2

1 hồi

Phòng thi theo thứ tự tương ứng, Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 10h20 để gọi vào phòng thi

Phát đề thi

10h40

1 tiếng

Bắt đầu nghe

10h45

1 tiếng

Thu bài

10h55

1 hồi

3

13 ÷18

Gọi vào phòng thi

13h30

323, 325, 327, 329, 331, 333 Nhà A2

1 hồi

Phòng thi theo thứ tự tương ứng, Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 13h20 để gọi vào phòng thi

Phát đề thi

13h40

1 tiếng

Bắt đầu nghe

13h45

1 tiếng

Thu bài

13h55

1 hồi

 

19 ÷22

Gọi vào phòng thi

14h30

323, 325, 327, 329 Nhà A2

1 hồi

Phòng thi theo thứ tự tương ứng, Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 14h20 để gọi vào phòng thi

Phát đề thi

14h40

1 tiếng

Bắt đầu nghe

14h45

1 tiếng

Thu bài

14h55

1 hồi

 

4. Thời gian thi kỹ năng nói (17,18/10/2015)

- Quy trình thi nói

            Mỗi thí sinh thi nói 05-07  phút tại Phòng 423-A2, Thí sinh có mặt trước 10 phút mỗi ca thi tại các phòng 425, 427, 429-A2 để bốc thăm vào phòng thi như sau:

- Lịch thi chi tiết ( theo danh sách phòng thi)

TT

Phòng thi

Thời gian

Ngày thi

Ghi chú

1

Từ phòng 01 đến phòng 04

13h00 đến 15h00

Ngày 17/10/2015


2

Từ phòng 05 đến phòng 08

15h00 đến 17h00

3

Từ phòng 09 đến phòng 12

7h30 đến 9h30

Ngày 18/10/2015

 

4

Từ phòng 13 đến phòng 16

9h30 đến 11h30

5

Từ phòng 17 đến phòng 20

13h00 đến 15h00

6

Từ phòng 21 đến phòng 22

15h00 đến 17h00

 

Nơi nhận:    

- Hội đồng thi, phòng Thanh tra;

- Thí sinh, TTĐTQT;

- Website trường;                 

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS Trịnh Minh Thụ

Các tin khác