Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

TKB chính thức GD1 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ II năm học 2016-2017

TKB chính thức GD1 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ II năm học 2016-2017

Thời khóa biểu các lớp cao học khóa 24 năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu các lớp cao học khóa 24 năm học 2016 - 2017

TKB chính thức GD2 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ I năm học 2016-2017.

TKB chính thức GD2 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ I năm học 2016-2017.

Thời khóa biểu chính thức học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Thời khóa biểu chính thức học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2016-2017 (K55, K56, K57, K56CĐ, K57LT).

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2016-2017 (K55, K56, K57, K56CĐ, K57LT).

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2016-2017 cho K58

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2016-2017 cho K58 (các lớp học phần bất đầu học từ 19/9/2016)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 cho cao học khóa 24

Chi tiết các thầy cô và học viên xem tại file đính kèm

Thời khóa biểu chính thức giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2015-2016 (K54, K55, K56, K56CD)

Thời khóa biểu chính thức giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2015-2016 (K54, K55, K56, K56CD)

Thời khóa biểu (chính thức) lớp cao học K23 chuyên ngành Quản lý xây dưng (lớp ghép) tại Viện Đào tạo và KHUD Miền Trung

Thời khóa biểu (chính thức) lớp cao học K23 chuyên ngành Quản lý xây dưng (lớp ghép) tại Viện Đào tạo và KHUD Miền Trung

12