Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thời khóa biểu cập nhật HKSS kỳ 2 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu cập nhật HKSS kỳ 2 năm học 2016-2017

TKB chính thức GD1 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ II năm học 2016-2017

TKB chính thức GD1 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ II năm học 2016-2017

Thời khóa biểu các lớp cao học khóa 24 năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu các lớp cao học khóa 24 năm học 2016 - 2017

TKB chính thức GD2 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ I năm học 2016-2017.

TKB chính thức GD2 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ I năm học 2016-2017.

Thời khóa biểu chính thức học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Thời khóa biểu chính thức học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2016-2017 (K55, K56, K57, K56CĐ, K57LT).

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2016-2017 (K55, K56, K57, K56CĐ, K57LT).

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2016-2017 cho K58

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2016-2017 cho K58 (các lớp học phần bất đầu học từ 19/9/2016)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 cho cao học khóa 24

Chi tiết các thầy cô và học viên xem tại file đính kèm