Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Chương trình đào tạo thực tế cho khóa K55 liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Kế toán

Chương trình đào tạo thực tế cho khóa K55 liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Kế toán

QUYẾT ĐỊNH Về ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ

QUYẾT ĐỊNH Về ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ

QUYẾT ĐỊNH Về ban hành chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ

QUYẾT ĐỊNH Về ban hành chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ

QUYẾT ĐỊNH Về ban hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình xây dựng trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ

QUYẾT ĐỊNH Về ban hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình xây dựng trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ