3/17/2014 10:15:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1741/QĐ-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ liên thông

từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo);

Căn cứ Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ được ban hành kèm Quyết định số 636/QĐ-ĐHTL ngày 08/06/2012;

 Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Kinh tế và quản lý, Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH,

QUYẾT ĐỊNH:

                      Điều 1. Nay ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

          Điều 2. Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2013 và thay thế chương trình đào tạo đã ban hành theo quyết định số 636/QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng ngày 08/06/2012.

          Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý, Các Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

   Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT (để bc);

- Các khoa, BM liên quan;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký) 

GS. TS. Nguyễn Quang Kim

  

 

 Link download: http://daotao.wru.edu.vn/ftp/P3/CTDT/2013/QD-1741-QD-DHTL-02-10-2013_LT-QLXD.rar

Các tin khác