Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo Về triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên 58LT

Thông báo Về triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên 58LT

Thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập và đăng ký học cho K58

Thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập và đăng ký học cho K58

Thông báo về kế hoạch học tập, thời gian ĐKNV, ĐKH và XNV học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho các khóa

Thông báo về kế hoạch học tập, thời gian ĐKNV, ĐKH và XNV học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho các khóa

Thông báo về kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2016-2017 tại cơ sở Hưng Yên cho khóa K58 Đại học chính quy

Thông báo về kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2016-2017 tại cơ sở Hưng Yên cho khóa K58 Đại học chính quy

Thông báo về kế hoạch học tập, đăng ký học cho sinh viên K58 và xét nguyện vọng cho sinh viên các khóa khác học cùng K58 tại học kỳ I năm học 2016-2017 tại Hà Nội

Thông báo về kế hoạch học tập, đăng ký học cho sinh viên K58 và xét nguyện vọng cho sinh viên các khóa khác học cùng K58 tại học kỳ I năm học 2016-2017 tại Hà Nội

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 cho K58 tại Hà Nội

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 cho K58 tại Hà Nội

Thông báo Về kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Hà Nội

Thông báo Về kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Hà Nội