3/13/2017 5:01:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HC THU LI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 225/TB-ĐHTL

                                 Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO

Về triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên 58LT 

 
 

 


Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy; Nhà trường thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho 58LT như sau:

 

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

I

Kế hoạch học và thi

 

 

1

Thời gian học

Từ 10/04/2017 đến 04/06/2017

08 tuần học

2

Thời gian thi

Từ 05/06/2017 đến 25/06/2017

03 tuần

II

Kế hoạch đăng ký học

 

 

1

Sinh viên 58LT

Từ 20/03/2017 đến 22/03/2017

Bắt đầu từ 9h

2

Sinh viên các khóa khác học cùng 58LT

Từ 23/03/2017 đến 24/03/2017

Bắt đầu từ 9h

3

Thời gian hủy học phần

Từ 10/04/2017 đến 16/04/2017

Hủy qua tài khoản đăng ký học

III

Các ngày nghỉ lễ

 

 

1

Giải phòng Miền Nam

Chủ Nhật ngày 30/04/2017

Nghỉ bù vào Thứ 3 ngày 02/05/2016

2

Quốc tế lao động

Thứ Hai ngày 01/05/2017

 

 

Nhà trường đề nghị những đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:

- P7, Khoa C;

- Sinh viên các khóa;

- Lưu VT, ĐH&SĐH;

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Thìn

 

 

Các tin khác