8/25/2016 4:27:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 874/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 cho khóa K58 tại Hà Nội

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 của Đại học Thủy lợi; Kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhà trường thông báo về điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 cho khóa K58 như sau:

1. Kế hoạch học kỳ I

1.1. Nhóm 1 (gồm các lớp thuộc Khoa C, K):

- Số sinh viên: dự kiến khoảng 1414 người.

- Thời gian học GDQP: từ thứ Tư ngày 14/09/2016 đến thứ Bảy ngày 08/10/2016

- Thời gian học: 08 tuần từ 10/10/2016 đến 04/12/2016

- Thời gian thi: 03 tuần từ 05/12/2016 đến 25/12/2016

1.2. Nhóm 2 (gồm các lớp thuộc các Khoa còn lại):

- Số sinh viên: dự kiến khoảng 1642 người.

- Thời gian học: 08 tuần từ 19/09/2016 đến 13/11/2016

- Thời gian thi: 03 tuần từ 14/11/2016 đến 29/11/2016

- Thời gian học GDQP: từ thứ Tư ngày 30/11/2016 đến thứ Bảy ngày 24/12/2016

2. Kế hoạch học kỳ II

- Giai đoạn 1: 09 tuần học từ 26/12/2016 đến 19/03/2017 (trong đó có 03 tuần nghỉ tết Nguyên đán từ 16/01/2017 đến 05/02/2017)

- Thi giai đoạn 1: 03 tuần từ 20/03/2017 đến 09/04/2017

- Giai đoạn 2: 09 tuần từ 10/04/2017 đến 11/06/2017

- Thi giai đoạn 2: 02 tuần từ 12/06/2017 đến 25/06/2017

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:

- P3, P4, P7, Các Khoa;

- Sinh viên;

- TT GDQPAN;

- Lưu VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

 

 

Các tin khác