11/10/2016 4:57:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1166/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

Về điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho khóa K58 tại Hà Nội

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 được ban hành kèm quyết định số 1208/QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng ban hành ngày 28/05/2016;

Căn cứ Thông báo số 874/TB-ĐHTL ngày 25/08/2016 về điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 cho K58 tại Hà Nội;

Căn cứ thực tế quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị tại cơ sở đào tạo Hưng Yên;

Nhà trường thông báo về điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho khóa K58 đại học hệ chính quy (không bao gồm sinh viên Chương trình tiên tiến) tại Hà Nội như sau:

1. Đối với giai đoạn 1:

- Học 03 tuần từ 26/12/2016 đến 17/01/2017 tại cơ sở Hà Nội, sau đó nghỉ tết Nguyên đán 03 tuần từ 18/01/2017 đến 05/02/2017,

- Học 08 tuần từ 06/02/2017 đến 02/04/2017 tại cơ sở Hưng Yên,

- Thi 02 tuần từ từ 03/04/2017 đến 16/04/2017 tại cơ sở Hưng Yên.

2. Đối với giai đoạn 2:

- Học 08 tuần từ 17/04/2017 đến 11/06/2017 tại cơ sở Hưng Yên,

- Thi 02 tuần từ 12/06/2017 đến 25/06/2017 tại cơ sở Hưng Yên, sau đó là thời gian nghỉ hè.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- Toàn trường;

- Sinh viên K58;

- Lưu VT, ĐH&SĐH;

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

 

 

Các tin khác