9/15/2016 4:10:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 970/TB-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017 tại cơ sở Hà Nội 

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy; Nhà trường thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017 tại cơ sở Hà Nội như sau:

1. Đối tượng sinh viên theo học:

1.1. Sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy (SVCQ): Tổ chức đăng ký nguyện vọng học cho sinh viên K57ĐHCQ, K57LT, K56CĐ, K57CTTT trở về trước; Ưu tiên cho các sinh viên các khóa K56CĐ, K55ĐHCQ, K57LT, K55CTTT trở về trước. Các đối tượng còn lại tùy theo tình hình cụ thể sẽ cho đăng ký bổ sung vào các lớp học phần.

1.2. Sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học (SVVLVH): Tổ chức đăng ký nguyện vọng cho các sinh viên tại Khoa Tại chức (đối với sinh viên đang học tại trường) và các cơ sở liên kết đào tạo (đối với sinh viên các cơ sở đào tạo)

2. Kế hoạch triển khai

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

I

Kế hoạch học và thi

 

 

1

Thời gian học

Từ 10/10/2016 đến 18/12/2016

10 tuần học, học chủ yếu vào buổi tối và các ngày cuối tuần;

2

Thời gian thi

Từ 19/12/2016 đến 31/12/2016

02 tuần

3

Địa điểm học và thi

Tại Trường Đại học Thủy lợi

 

4

Các ngày nghỉ lễ:

-Thứ Năm 17/11/2016 (Hội nghị Khoa học thường niên)

- Thứ Sáu ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

 

- Nghỉ học các ngày lễ.

II

Kế hoạch đăng ký nguyện vọng dành cho tất cả các đối tượng sinh viên có nguyện vọng tham gia học

 

Dữ liệu đăng ký nguyện vọng sẽ là căn cứ để sinh viên được xét vào các lớp học phần được tổ chức

1

Sinh viên hệ chính quy

Từ 16/09/2016 đến 18/09/2016

Đăng ký nguyện vọng qua tài khoản ĐKH

2

Sinh viên hệ VLVH

Từ 16/09/2016 đến 18/09/2016

Đăng ký tại Khoa Tại chức (đối với sinh viên học tại trường) và tại các cơ sở liên kết đào tạo (đối với đối tượng sinh viên còn lại)

III

Kế hoạch triển khai chi tiết

 

 

1

Thời gian thông báo danh sách các môn học dự kiến mở theo dữ liệu đăng ký nguyện vọng học của sinh viên

Ngày 20/09/2016

Được cập nhật hàng ngày những thay đổi

2

Thời gian Phòng Đào tạo ĐH&SĐH phối hợp cùng các Bộ môn xây dựng thời khóa biểu chi tiết

Từ 20/09/2016 đến 02/10/2016

 

3

Thời gian nhận đơn xin mở lớp (theo mẫu đơn kèm theo thông báo) của sinh viên đối với những môn học không dự kiến mở lớp ở mục 1

Từ 21/09/2016 đến 03/10/2016

Đơn mở lớp hợp lệ là đơn đã được thống nhất giữa sinh viên và bộ môn phụ trách môn học về thời khóa biểu chi tiết (có xác nhận của bộ môn)

4

Khoa Tại chức cung cấp danh sách sinh viên  hệ Vừa làm vừa học tham gia học cùng

03/10/2016

5

Thời gian xét nguyện vọng, đăng ký cho sinh viên hệ VLVH và đăng ký cho những sinh viên mở lớp (theo đơn) với những môn học được mở lớp

Từ 03/10/2016 đến 05/10/2016

 

6

Thời gian điều chỉnh thời khóa biểu sau khi xét nguyện vọng

 

Đăng ký bổ sung, chuyển lớp, rút học phần đăng ký học nếu không có nguyện vọng học

6.1

Đối với sinh viên đã đăng ký nguyện vọng (theo mục II)

Từ 06/10/2016 đến 07/10/2016

Bắt đầu lúc 9h

6.2

Đối với sinh viên chưa đăng ký nguyện vọng (theo mục II)

Trong ngày 07/10/2016

Bắt đầu lúc 9h

IV

Thời gian nộp học phí

Từ 24/10/2016 đến 04/11/2016

 

V

Thời gian hủy học phần

Từ 10/10/2016 đến 15/10/2016

Hủy qua tài khoản đăng ký học

 

* Tiêu chí mở lớp (với những lớp môn học do sinh viên đề nghị mở lớp):

- Những lớp học phần có sỹ số từ 05 người trở lên: được mở lớp

- Những lớp học phần có sỹ số dưới 05 người:

+ Môn học không còn trong chương trình đào tạo (là những môn học mà các khóa hiện hành không còn tổ chức): được mở lớp và học phí đóng theo quy định (chi tiết tại mục 3)

+ Môn học vẫn còn trong chương trình đào tạo: không được mở lớp

- Đối với những trường hợp khác, sinh viên làm đơn cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH để trình Ban Giám hiệu xem xét sau.

3. Học phí: theo quy định hiện hành của nhà trường.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./

 DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC DỰ KIẾN TỔ CHỨC (ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo)

- P3, P7, Các Khoa;

- Sinh viên các khóa;

- Lưu VT, ĐH&SĐH;

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 TS. Nguyễn Văn Thìn