Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Quyết định số 1671/QĐ-ĐHTL ngày 21/9/2015 về bổ sung môn học tự chọn vào chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Quyết định số 1671/QĐ-ĐHTL ngày 21/9/2015 về bổ sung môn học tự chọn vào chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Chương trình đào tạo thực tế cho khóa 52 khối ngành kỹ thuật trình độ đại học hệ chính quy

Chương trình đào tạo thực tế cho khóa 52 khối ngành kỹ thuật trình độ đại học hệ chính quy

Quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25/9/2013 về ban hành CTĐT 18 ngành đào tạo trình độ ĐH hệ CQ

Quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25/9/2013 về ban hành CTĐT 18 ngành đào tạo trình độ ĐH hệ CQ