1/10/2014 10:09:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25/9/2013 về ban hành CTĐT 18 ngành đào tạo trình độ ĐH hệ CQ
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1739/QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013


 QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 
Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-ĐHTL ngày 01/08/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-ĐHTL ngày 16/02/2011 của Hiệu trưởng về Ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ;

Xét đề nghị của các Ông/Bà Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo các khoa, Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy của 18 ngành đào tạo tại Trường Đại học Thuỷ lợi (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2012 trở về sau.

          Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng các Khoa, Giám đốc Cơ sở II, các Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để bc);
- Bộ NN&PTNT (để bc);
- ĐU, BGH, HĐT, Các khoa, BM, CS2;
- Website nhà trường;
- Lưu: VT, ĐH&SĐH.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
GS.TS. Nguyễn Quang Kim

 

Các tin khác