9/22/2015 3:29:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1671/QĐ-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về bổ sung môn học tự chọn vào chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về ban hành chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo các Khoa, Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH,

QUYẾT ĐỊNH:

                   Điều 1. Nay bổ sung các môn học tự chọn vào chương trình đào tạo của các ngành (chi tiết tại phụ lục kèm theo);

          Điều 2. Giao Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH phối hợp với Trưởng các Khoa xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp;

          Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng các Khoa, Các Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  PHỤ LỤC KÈM THEO DOWNLOAD TẠI ĐÂY.

   Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT (để bc);

- Khoa, BM liên quan;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 GS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác