6/4/2014 5:52:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Chương trình đào tạo thực tế cho khóa 52 khối ngành kỹ thuật trình độ đại học hệ chính quy đã được Ban Giám Hiệu phê duyệt, chi tiết xem tại link sau:

 

 

CTDT thực tế K52:  http://daotao.wru.edu.vn/ftp/p3/CTDT/CTDTK52/CTDT_ThucTe_K52_Xet_HPTN.rar

 

 

Các tin khác