1/9/2017 9:37:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 1433/TB-ĐHTL

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng  01 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Về kế hoạch học tập của nghiên cứu sinh năm 2017

 

 


 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch học tập của nghiên cứu sinh năm 2017 như sau:

 

 

STT

Nội dung công việc

 

 

Các đợt trong năm 2016

 

 

Đợt 1

 

 

Đợt 2

 

 

Đợt 3

 

 

Đợt 4

 

 

I.

 

 

Kế hoạch nộp và tổ chức báo cáo tiến độ:

 

 

A

 

 

Nghiên cứu sinh (NCS):

 

 

Trước ngày 25/3/2017

 

 

Tham gia báo  cáo (c):   29/5/2017 - 25/6/2017

 

 

Trước ngày

 

 

25/9/2017

 

 

- Nộp báo cáo (b): trước ngày 30/12/2017 .

 

 

 - Tham gia  báo  cáo (c): 01/12/2017 - 30/12/2017

 

 

 

 

a) Nộp Báo cáo kết quả và tiến độ học tập cho Bộ môn quản lý (Đợt 1, 3);

 

 

b) Nộp Báo cáo kết quả học tập trong năm và kế hoạch thực hiện cho năm học mới về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (Đợt 4);

 

 

c) Tham gia báo cáo kết quả và tiến độ tại Bộ môn (Đợt 2, 4) theo kế hoạch.

 

 

B

 

 

Khoa, Bộ môn:

 

 

Đợt 1

 

 

Đợt 2

 

 

Đợt 3

 

 

Đợt 4

 

 

1

 

 

Bộ môn quản lý lập Bảng thống kê kết quả học tập, tiến độ đạt được và kế hoạch học tập  đợt tiếp theo của NCS (Đợt 1, 3) gửi về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

 

 

27/3/2017-02/4/2017

 

 

 

01/10/2017-10/10/2017

 

 

 

2

 

 

Bộ môn quản lý NCS tổ chức cho NCS báo cáo kết quả học tập tại bộ môn (Đợt 2, 4).

 

 

 

Tháng 6/2017

 

 

 

Tháng 12/2017

 

 

3

 

 

Bộ môn tập hợp biên bản buổi báo cáo của NCS về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

 

 

 

Trước ngày 02/7/2017

 

 

 

Trước ngày 10/01/2018

 

 

II.

 

 

Kế hoạch tổ chức cho nghiên cứu sinh học tập:

 

 

II.1

 

 

Các học phần tiến sĩ, học phần bổ sung

 

 

STT

 

 

Nội dung công việc

 

 

Đợt 1

 

 

Đợt 2

 

 

1

 

 

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH lập danh sách các môn học của các NCS và thông báo tới NCS.

 

 

Trước ngày 15/4/2017

 

 

Trước ngày 15/9/2017

 

 

2

 

 

NCS đăng ký học.

 

 

Trước ngày 20/4/2017

 

 

Trước ngày 25/9/2017

 

 

3

 

 

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH tập hợp và gửi danh sách đăng ký học của NCS, kế hoạch tổ  chức học tới các bộ môn. 

 

 

Trước ngày 25/4/2017

 

 

Trước ngày 30/9/2017

 

 

4

 

 

Bộ môn báo giảng cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

 

 

Trước ngày 30/4/2017

 

 

Trước ngày 15/10/2017

 

 

5

 

 

Tổ chức cho NCS học tập.

 

 

5/2017- 6/2017

 

 

11/2017-12/2017

 

 

II.2

 

 

Nghiên cứu khoa học (tìm tài liệu, viết chuyên đề, TLTQ, bài báo, LATS...)

 

 

Cả năm (theo kế hoạch cụ thể của từng NCS dưới sự quản lý của bộ môn chuyên môn)

 

 

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

 

 

 KT.HIỆU TRƯỞNG

 

 

- Các Khoa, Bộ môn;

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

- Nghiên cứu sinh;

 

 

(đã ký)

 

 

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

 

 

GS.TS. Trịnh Minh Thụ