1/27/2015 2:24:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thực hiện nội dung công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Công khai chất lượng đào tạo năm 2014-2015, Trường Đại học Thuỷ Lợi xin được báo cáo thông tin công khai chất lượng đào tạo của Trường (theo các biểu đính kèm)