Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Lịch thi học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017 và Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên các 55KTĐ và 55TH

Lịch thi học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017 và Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên các 55KTĐ và 55TH

Lịch thi giai đoạn 1_2016_2017 của cao học khóa 24 tuyển sinh đợt 2

Lịch thi giai đoạn 1_2016_2017 của cao học khóa 24 tuyển sinh đợt 2

Lịch thi giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2016-2017 tổ chức cho K55, K56, K56CĐ, K57, K57LT.

Lịch thi giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2016-2017 tổ chức cho K55, K56, K56CĐ, K57, K57LT.

Lịch thi học kỳ song song học kỳ II năm học 2015-2016 và Lịch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi GD1 học kỳ II năm học 2015-2016

Lịch thi học kỳ song song học kỳ II năm học 2015-2016 và Lịch thi cho đối tượng sinh viên hoãn thi GD1 học kỳ II năm học 2015-2016

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2015-2016

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2015-2016

Lịch thi giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên các khóa K54, K55, K55CD, K56, K56CD

Lịch thi giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên các khóa K54, K55, K55CD, K56, K56CD

Lịch thi học kỳ song song và Lịch thi cho sinh viên hoãn thi GD1 học kỳ I năm học 2015-2016

Lịch thi học kỳ song song và Lịch thi cho sinh viên hoãn thi GD1 học kỳ I năm học 2015-2016

Lịch thi học kỳ II năm học 2014-2015 - Cao học K22 đợt 2

Lịch thi học kỳ II năm học 2014-2015 - Cao học K22 đợt 2

123