12/13/2016 9:15:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Lịch thi học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017 và Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên các 55KTĐ và 55TH

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo Lịch thi học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2016-2017 và Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên các 55KTĐ và 55TH. Chi tiết tại link download kèm theo.

 Link download:   http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/p3/Upload/KeHoach/LichThi/2016-2017/HKSS/LichthiHockysongsong_HKI_2016-2017.xls

 http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/P3/Upload/KeHoach/LichThi/2016-2017/Lichthi HKI nam hoc 2016-2017 cua 55KTD, 55TH.xls

Các tin khác