3/28/2017 8:11:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Lịch thi giai đoạn 1, học kỳ 2 năm học 2016-2017 tổ chức cho K55, K56, K57, K57LT.

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa K55, K56, K57, K57LT.

 

 

 - Link tải lịch thi: http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/P3/Upload/KeHoach/LichThi/2016-2017/HK2/LichThi_GD1_HKII_2016-2017.rar

 

 

 

 

 

Các tin khác