10/19/2016 4:20:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Lịch thi giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2016-2017 tổ chức cho K55, K56, K56CĐ, K57, K57LT.

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo Lịch thi giai đoạn 1 học kỳI năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa K55, K56, K56CD, K57, K57LT. Chi tiết tại link download kèm theo. 

Link download: http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/P3/Upload/KeHoach/LichThi/2016-2017/LichThi_GD1_HKI_2016-2017.rar

 

Các tin khác