3/17/2014 10:18:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1737/QĐ-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

trình độ cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ

     

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo);

Căn cứ Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ được ban hành kèm Quyết định số 610/QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng ngày 14/06/2010;

 Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Công trình, Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH,

QUYẾT ĐỊNH:

                      Điều 1. Nay ban hành chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi.

          Điều 2. Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2012.

          Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng khoa Công trình, Các Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

   Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT (để bc);

- Các khoa, BM liên quan;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

  

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

 Link download: http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/P3/CTDT/2013/QD_1737-QD-DHTL_23-09-2013_CaoDang_CNKTCTXD.rar