7/27/2016 9:17:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HC THU LI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 747/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng

học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Hà Nội

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy; Nhà trường thông báo về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, thời gian đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2016-2017 cho các đối tượng sinh viên học theo tín chỉ tại cơ sở Hà Nội (K55, K56, K56CD, K57, K57LT, K58) như sau:   

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

I

Kế hoạch học và thi

 

 

1

Đối tượng sinh viên K55 khối kinh tế (ngành K, KT, QT)

 

 

a

Thời gian học

14 tuần từ 29/08/2016 – 04/12/2016

 

b

Thời gian thi

03 tuần từ 05/12/2016 – 25/12/2016

 

c

Thời gian thực tập ngành

03 tuần từ 26/12/2016 – 15/01/2017

 

2

Đối tượng sinh viên K55 khối kỹ thuật; K56, K56CD và K57, K57LT

 

 

2.1

Giai đoạn 1

 

 

a

Thời gian học

08 tuần từ 29/08/2016 – 23/10/2016

 

b

Thời gian thi

02 tuần từ 24/10/2016 – 06/11/2016

 

2.2

Giai đoạn 2

 

 

a

Thời gian học

08 tuần từ 07/11/2016 – 31/12/2016

 

b

Thời gian thi

02 tuần từ 03/01/2017 – 15/01/2017

 

3

Đối tượng sinh viên K58

 

 

3.1

Nhóm sinh viên thuộc Khoa Công trình, Kinh tế và quản lý

 

 

a

Thời gian học GDQP

04 tuần từ 12/09/2016 – 09/10/2016

 

b

Thời gian học chính khóa

09 tuần từ 10/10/2016 – 11/12/2016

 

c

Thời gian thi

03 tuần từ 12/12/2016 – 31/12/2016

 

3.2

Nhóm sinh viên còn lại

 

 

a

Thời gian học chính khóa

09 tuần từ 12/09/2016 – 13/11/2016

 

b

Thời gian thi

03 tuần từ 14/11/2016 – 04/12/2016

 

c

Thời gian học GDQP

04 tuần từ 05/12/2016 – 31/12/2016

 

4.

Các ngày nghỉ lễ (Kế hoạch học bù sẽ được sắp xếp chi tiết tại Thời khóa biểu)

 

Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ lễ.

4.1

Quốc khánh Việt Nam

Thứ Sáu ngày 02/09/2016

 

4.2

Hội nghị khoa học thường niên

Thứ Năm ngày 17/11/2016

 

4.3

Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Chủ nhật ngày 20/11/2016;

Tổ chức Mít tinh vào 18/11/2016 (toàn trường nghỉ học)

4.4

Tết Dương lịch

Chủ nhật ngày 01/01/2017

Nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 02/01/2017

4.5

Tết Nguyên Đán

03 tuần từ 16/01/2017 - 05/02/2017

Bắt đầu học kỳ 2 từ 06/02/2017

II

Kế hoạch đăng ký nguyện vọng: Dành cho sinh viên có nguyện vọng đăng ký học các môn học khác khóa (học lại, học vượt) hoặc môn học văn bằng 2

Từ ngày 03/08/2016 – 08/08/2016

Sinh viên không đăng ký những môn học sẽ được tổ chức chính khóa cho ngành học của mình tại năm học 2016-2017

III

Kế hoạch đăng ký học và xét nguyện vọng

 

 

1

Thời gian đăng ký học

 

 

1.1

Đối với K55ĐH

Từ 10h ngày 15/08/2016 - 19/08/2016

 

1.2

Đối với K56, K56CD

Từ 9h ngày 16/08/2016 – 19/08/2016

 

1.3

Đối với K57, K57LT

Từ 9h ngày 17/08/2016 – 19/08/2016

 

1.4

Đối với K58

Sẽ thông báo sau

 

2

Thời gian xét nguyện vọng

Căn cứ dữ liệu sinh viên đã đăng ký ở mục II

2.1

Đối với các lớp học phần tổ chức cho K57 trở về trước

Từ 22/08/2016 đến 24/08/2016

 

2.2

Đối với các lớp học phần tổ chức cho K58

Sẽ thông báo sau

 

3

Thời gian điều chỉnh thời khóa biểu các lớp học phần tổ chức cho K57 trở về trước sau khi xét nguyện vọng

 

Sinh viên có thể đăng ký bổ sung, chuyển lớp, hủy đăng ký học

3.1

Đối với sinh viên đã đăng ký nguyện vọng (theo mục II)

Từ 10h ngày 25/08/2016 – 27/08/2016

 

3.2

Đối với sinh viên chưa đăng ký nguyện vọng (theo mục II)

Từ 9h ngày 26/08/2016 – 27/08/2016

 

3

Thời gian điều chỉnh thời khóa biểu các lớp học phần tổ chức cho K58

 Sẽ thông báo sau

 

IV

Thời gian rút học phần các lớp môn học tổ chức cho K57 trở về trước

 

Chỉ rút học phần, không đăng ký học bổ sung

1

Giai đoạn 1 và các môn học cả học kỳ

Từ 9h ngày 29/08/2016 – 01/09/2016

 

2

Giai đoạn 2

Từ 9h ngày 07/11/2016 – 10/11/2016

 

V

Thời gian rút học phần các lớp môn học tổ chức cho K58

 Sẽ thông báo sau

* Lưu ý

Phòng máy hỗ trợ sinh viên đăng ký: phòng Multimedia (Thư viện). Thời gian hỗ trợ sinh viên đăng ký học phụ thuộc vào kế hoạch làm việc của Thư viện;

- Cố vấn học tập đôn đốc và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng, nhiệm vụ;

- Trung tâm tin học cử cán bộ trực kỹ thuật hạ tầng mạng trong thời gian sinh viên đăng ký.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo)

- P3, P7, Các Khoa;

- Sinh viên các khóa;

- Lưu VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký) 

 

TS. Nguyễn Văn Thìn

 

Các tin khác