9/6/2016 4:07:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HC THU LI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 919/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập, đăng ký học cho sinh viên K58 và xét nguyện vọng cho sinh viên các khóa khác học cùng K58 tại học kỳ I năm học 2016-2017 tại Hà Nội

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy của nhà trường;

Căn cứ dữ liệu đăng ký nguyện vọng học của sinh viên theo nội dung thông báo số 747/TB-ĐHTL ngày 25/07/2016 v kế hoch hc tp, đăng ký nguyn vng, đăng ký h c và xét nguyn vng hc k I năm hc 2016-2017 cho sinh viên hc theo tín ch ti Hà Ni;

Nhà trường thông báo về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký học cho sinh viên K58 và xét nguyện vọng cho sinh viên các khóa khác học cùng K58 học kỳ I năm học 2016-2017 tại cơ sở Hà Nội như sau:

 

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

I

Kế hoạch học và thi

 

 

1

Kế hoạch học GDQP

 

 

1.1

Nhóm 1 (gồm các lớp thuộc khoa C, K)

Từ thứ Tư ngày 14/09/2016 đến thứ Bảy ngày 08/10/2016

 

1.2

Nhóm 2 (gồm các lớp thuộc các khoa còn lại)

Từ thứ Tư ngày 30/11/2016 đến thứ Bảy ngày 24/12/2016

 

2

Kế hoạch học

 

 

2.1

Nhóm 1

8 tuần từ 10/10/2016 đến 04/12/2016

 

2.2

Nhóm 2

8 tuần từ 19/09/2016 đến 13/11/2016

 

3

Kế hoạch thi

 

 

3.1

Nhóm 1

3 tuần từ 05/12/2016 đến 25/12/2016

 

3.2

Nhóm 2

3 tuần từ 14/11/2016 đến 29/11/2016

 

4

Các ngày nghỉ lễ (Kế hoạch học bù sẽ được sắp xếp chi tiết tại Thời khóa biểu)

 

Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ

4.1

Hội nghị khoa học thường niên

Thứ Năm ngày 17/11/2016

 

4.2

Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Chủ nhật ngày 20/11/2016

Tổ chức Mít tinh vào Thứ Sáu ngày 18/11/2016 (toàn trường nghỉ học)

4.3

Tết Dương lịch

Chủ nhật ngày 01/01/2017

Nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 02/01/2017

II

Kế hoạch đăng ký học và xét nguyện vọng, hủy học phần

 

 

1

Thời gian đăng ký học của sinh viên K58

 

 

1.1

Đăng ký học thử

Từ 14h00 ngày 09/09/2016  đến 17h ngày 11/09/2016

Kết quả đăng ký học là dữ liệu thử nghiệm không có giá trị

1.2

Đăng ký học chính thức

Nhóm 1

Từ 15h30 ngày 12/09/2016  đến 17h00 ngày 13/09/2016

 

1.3

Đăng ký học chính thức

Nhóm 2

Từ 14h00 ngày 15/09/2016 đến 17h00 ngày 16/09/2016

 

2

Thời gian xét nguyện vọng cho những sinh viên các khóa khác có nguyện vọng học các môn cùng K58

Từ  ngày 14/09/2016 đến hết ngày 16/09/2016

Lấy theo dữ liệu sinh viên đã đăng ký nguyện vọng học theo nội dung thông báo số 747/TB-ĐHTL ngày 25/07/2016

3

Thời gian điều chỉnh thời khóa biểu sau khi xét nguyện vọng

 

Sinh viên có thể đăng ký bổ sung, chuyển lớp, hủy đăng ký học

3.1

Đối với sinh viên đã đăng ký nguyện vọng

Từ 9h ngày 17/09/2016 đến hết ngày 18/09/2016

 

3.2

Đối với sinh viên chưa đăng ký nguyện vọng

Từ 9h ngày 18/09/2016 đến hết ngày 18/09/2016

 

4

Thời gian hủy học phần

 

4.1

Đối với các lớp học phần tổ chức cho Nhóm 1

Từ 9h ngày 10/10/2016 đến hết ngày 15/10/2016

 

4.2

Đối với các lớp học phần tổ chức cho Nhóm 2

Từ 9h ngày 19/09/2016 đến hết ngày 24/09/2016

 

* Lưu ý:

Phòng máy hỗ trợ sinh viên đăng ký: phòng Multimedia (Thư viện) và phòng máy tại Trung tâm tin học (nhà C5). Thời gian hỗ trợ phụ thuộc vào kế hoạch làm việc của Thư viện và Trung tâm tin học.

- Cố vấn học tập đôn đốc và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng, nhiệm vụ;

- Trung tâm tin học cử cán bộ trực kỹ thuật hạ tầng mạng trong thời gian sinh viên đăng ký.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo)

- P3, P7, Các Khoa;

- Thư viện, TTTH;

- Sinh viên;

- Lưu VT, ĐH&SĐH;

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thìn

 

Các tin khác