5/5/2015 2:54:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH A2 - ĐỢT 2 - NĂM 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 381 /TB-ĐHTL

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015 

 

THÔNG BÁO

LỊCH THI TIẾNG ANH A2 - ĐỢT 2 - NĂM 2015

 

  1. Kế hoạch thi kỹ năng đọc viết: 09/05/2015

 

Thời gian

Nội dung công việc thực hiện

Địa điểm

07h00

Tập huấn cán bộ coi thi

Hội trường T35 – Nhà A2

07h30- 09h05

Thi kỹ năng đọc, viết

Toàn bộ khu giảng đường A2, A3, B1, B5

Phòng 01: 233 A3; Phòng 02: 235 A3; Phòng 03: 237 A3

Phòng 04: 239 A3; Phòng 05: 243 A3; Phòng 06: 245 A3

Phòng 07: 335 A3; Phòng 08: 337 A3; Phòng 09: 339 A3

Phòng 10: 341 A3; Phòng 11: 345 A3; Phòng 12: 347 A3

Phòng 13: 143 A3; Phòng 14: 145 A3;

Phòng 15: 227 A2; Phòng 16: 229 A2; Phòng 17: 323 A2

Phòng 18: 325 A2; Phòng 19: 327 A2; Phòng 20: 329 A2

Phòng 21: 331 A2; Phòng 22: 333 A2; Phòng 23: 419 A2

Phòng 24: 421 A2; Phòng 25: 423 A2; Phòng 26: 425 A2

Phòng 27: 427 A2; Phòng 28: 429 A2;

Phòng 29: 201 B1;

Phòng 30: 203 B5; Phòng 31: 206 B5; Phòng 32: 207 B5

Phòng 33+34: 301 B5; Phòng 35+36: 302 B5;

Phòng 37+38: 303 B5; Phòng 39+40: 304 B5;

Phòng 41+42: 305 B5; Phòng 43+44: 306 B5.

2. Lịch thi chi tiết kỹ năng đọc, viết (09/5/2015)

TT

Các công việc thực hiện

Sáng

Hiệu lệnh

(trống/kẻng)

1

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi để đánh số báo danh vào chỗ ngồi cho thí sinh

7h30

 

2

 

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ sinh viên với danh sách thí sinh

7h40

3 hồi

3

Cán bộ coi thi phổ biến kế hoạch và quy chế thi cho thí sinh

7h50

 

4

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi

8h00

6 tiếng

5

Bóc đề thi và phát đề thi đọc và viết cho thí sinh

8h15

1 hồi

6

Thí sinh bắt đầu làm bài thi đọc và viết

8h20

3 tiếng

7

Thí sinh nộp bài thi đọc và viết

9h05

3 hồi

3. Lịch thi kỹ năng nghe (09/5/2015): Thời gian thi 10 phút/ 1 Ca thi

Kíp

Phòng thi

Nội dung

Thời gian

Giảng đường thi

Hiệu lệnh

Ghi chú

1

01 ÷ 06

 Gọi vào phòng thi

9h20 ÷ 9h25

233,235,237,239,243,245 – Nhà A3

1 hồi

Sinh viên ngồi tại vị trí của kỹ năng đọc + viết

 Thi

9h25 ÷ 9h35

1 tiếng

 Thu bài

9h35 ÷ 9h45

1 hồi

2

07 ÷12

 Gọi vào phòng thi

10h00 ÷ 10h10

233,235,237,239,243,245 – Nhà A3

1 hồi

Phòng thi theo thứ tự tương ứng, Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 10h00 để gọi vào phòng thi

 Thi

10h10 ÷ 10h20

1 tiếng

 Thu bài

10h20 ÷ 10h30

1 hồi

3

13 ÷18

 Gọi vào phòng thi

11h00 ÷ 11h10

233,235,237,239,243,245 – Nhà A3

1 hồi

Phòng thi theo thứ tự tương ứng, Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 11h00 để gọi vào phòng thi

 Thi

11h10 ÷ 11h20

1 tiếng

 Thu bài

11h20 ÷ 11h30

1 hồi

4

19 ÷24

 Gọi vào phòng thi

13h00 ÷ 13h10

233,235,237,239,243,245 – Nhà A3

1 hồi

Phòng thi theo thứ tự tương ứng, Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 13h00 để gọi vào phòng thi

 Thi

13h10 ÷ 13h20

1 tiếng

 Thu bài

13h20 ÷ 13h30

1 hồi

5

25 ÷29

 Gọi vào phòng thi

14h00 ÷ 14h10

233,235,237,239,243 – Nhà A3

1 hồi

Phòng thi theo thứ tự tương ứng, Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 14h00 để gọi vào phòng thi

 Thi

14h10 ÷ 14h20

1 tiếng

 Thu bài

14h20 ÷ 14h30

1 hồi

6

30 ÷34

 Gọi vào phòng thi

15h00 ÷ 15h10

233,235,237,239,243 – Nhà A3

1 hồi

Phòng thi theo thứ tự tương ứng, Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 15h00 để gọi vào phòng thi

 Thi

15h10 ÷ 15h20

1 tiếng

 Thu bài

15h20 ÷ 15h30

1 hồi

7

35 ÷39

 Gọi vào phòng thi

16h00 ÷ 16h10

233,235,237,239,243 – Nhà A3

1 hồi

Phòng thi theo thứ tự tương ứng, Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 16h00 để gọi vào phòng thi

 Thi

16h10 ÷ 16h20

1 tiếng

 Thu bài

16h20 ÷ 16h30

1 hồi

8

40 ÷44

 Gọi vào phòng thi

17h00 ÷ 17h10

233,235,237,239,243 – Nhà A3

1 hồi

Phòng thi theo thứ tự tương ứng, Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 17h00 để gọi vào phòng thi

 Thi

17h10 ÷ 17h20

1 tiếng

 Thu bài

17h20 ÷ 17h30

1 hồi

4. Thời gian thi kỹ năng nói (09,10/5/2015)

- Quy trình thi nói

            Mỗi thí sinh thi nói 05-07  phút tại Phòng 325, 327 nhà A2, Thí sinh có mặt trước 10 phút mỗi ca thi tại các phòng 329, 331, 333 nhà A2 để bốc thăm vào phòng thi như sau:

- Lịch thi chi tiết ( theo danh sách phòng thi)

TT

Phòng thi

Thời gian

Ngày thi

Ghi chú

1

Từ phòng 19 đến phòng 24

9h30 đến 11h30

Ngày 09/5/2015

 

2

Từ phòng 01 đến phòng 06

13h00 đến 15h00

3

Từ phòng 07 đến phòng 12

15h00 đến 17h00

4

Từ phòng 13 đến phòng 15

17h00 đến 18h00

5

Từ phòng 16 đến phòng 18

Từ phòng 25 đến phòng 27

7h30 đến 9h30

Ngày 10/5/2015

 

6

Từ phòng 28 đến phòng 33

9h30 đến 11h30

7

Từ phòng 34 đến phòng 39

13h00 đến 15h00

8

Từ phòng 40 đến phòng 44

15h00 đến 17h00

 

Nơi nhận:    

- Hội đồng thi, phòng Thanh tra;

- Thí sinh, TTĐTQT;

- Website trường;                 

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS Trịnh Minh Thụ

Các tin khác