9/23/2015 2:56:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông báo: Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (A2) đợt 3, đợt 4 năm 2015 áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Hà Nội

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 Số: 907 /TB-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (A2) đợt 3, đợt 4 năm 2015

áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Hà Nội
 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo lịch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (cấp A2) đối với sinh viên đại học hệ chính quy đợt 3, đợt 4 năm 2015 tại Hà Nội như sau:

1.      Kế hoạch thi, lệ phí dự thi:

a. Đợt 3 năm 2015: Kỳ thi khuyến khích sinh viên thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh

- Đối tượng: Khóa 55 đã học và đạt 3 học phần Tiếng Anh, thi vét các sinh viên khóa 54 chưa đạt và toàn thể sinh viên khóa 56, khóa 57 có nguyện vọng

- Thời gian thi: ngày 17,18/10/2015

- Kế hoạch đăng ký thi:

+ Đăng ký nguyện vọng thi tại địa chỉ: https://dangky.tlu.edu.vn.

+ Thời gian đăng ký nguyện vọng thi qua mạng: 28/9/2015 - 30/9/2015.

+ Sinh viên đăng ký nguyện vọng thi nộp 2 ảnh thẻ 3x4 trực tiếp tại phòng Đào tạo ĐH&SĐH (Phòng 134 – nhà A4) trước ngày 14/10/2015 (Thứ 4).

+ Nhà trường sẽ thông báo số báo danh, phòng thi trong từng tài khoản cá nhân. Sinh viên đã đăng ký nguyện vọng thi không được phép vắng thi.

 b. Đợt 4 năm 2015: Kỳ thi bắt buộc đối với sinh viên Khóa 55

 - Đối tượng: Bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên khóa 55 (sinh viên K56, 57 có thể đăng ký thi cùng nếu có nguyện vọng).

 - Thời gian thi:

+ Thi kỹ năng thi đọc, viết, nghe: Cả ngày Thứ 7 - ngày 19/12/2015.

+ Thi kỹ năng nói: Chiều Thứ 7-ngày 19/12/2015 và Chủ nhật-ngày 20/12/2015.

Kế hoạch đăng ký thi:

+ Nhà trường xếp lịch thi trực tiếp đối với toàn bộ sinh viên khóa 55. 

+ Sinh viên khóa 56, 57 đăng ký nguyện vọng thi qua mạng từ ngày 23/11/2015–25/11/2015 tại địa chỉ: https://dangky.tlu.edu.vn. Sinh viên đã đăng ký nguyện vọng thi không được phép vắng thi.

Sinh viên đăng ký thi nộp 2 ảnh thẻ 3x4 cho Lớp trưởng để tập hợp danh sách (có chữ ký xác nhận của từng sinh viên) và nộp về phòng Đào tạo ĐH&SĐH (Phòng 134 – nhà A4) trước ngày 11/12/2015 (Thứ 6). Sinh viên khóa 56, 57 nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

+ Nhà trường sẽ thông báo số báo danh, phòng thi trong từng tài khoản cá nhân.

Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/ 1 sinh viên

2.      Kế hoạch ôn thi, học phí và dạng thức thi: Nhà trường sẽ tổ chức ôn tập cho những sinh viên có yêu cầu theo nội dung như sau:

- Thời gian học dự kiến:  60 tiết từ ngày 02/11/2015 – 18/12/2015 (3 buổi/ tuần vào các buổi tối, ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần)

- Thời gian đăng ký học: 19/10/2015 – 30/10/2015 tại phòng 134 nhà A4

- Học phí: 500.000 đồng/ 1 sinh viên

- Nội dung thi và ôn tập: Theo quy định tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT và nội dung 3 học phần Tiếng Anh đã giảng dạy tại trường (có đề cương ôn tập);

- Hình thức thi: Trắc nghiệm hoàn toàn, trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm và chấm bằng máy 3 kỹ năng Nghe, đọc, viết

- Quy trình thi:

   + Kỹ năng đọc, viết: 40 phút

   + Kỹ năng nghe: 10 phút

   + Kỹ năng nói: 5 – 7 phút

            Nhà trường đề nghị các Khoa nhắc nhở sinh viên theo đúng kế hoạch trên./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

-  ĐƯ, BGH, HĐT (để b/c);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-  Các P, K, TT, ĐTN, HSV;

(đã ký)

-  Cố vấn học tập các lớp;

 

-  Sinh viên các khóa 54, 55, 56, 57;

 

-  Lưu: VT, ĐH&SĐH.

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

Các tin khác