Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đối với hệ đại học đợt 4 năm 2016

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đối với hệ đại học đợt 4 năm 2016

Ngân hàng đề thi chuẩn đầu ra tiếng anh hệ Đại học chính quy

Ngân hàng đề thi chuẩn đầu ra tiếng anh hệ Đại học chính quy

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi A2 đợt 4 năm 2015

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi A2 đợt 4 năm 2015

Thông báo: Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (A2) đối với sinh viên trình độ đại học đợt 3 năm 2015 (Tại Hà Nội)

Thông báo: Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (A2) đối với sinh viên trình độ đại học đợt 3 năm 2015 (Tại Hà Nội)

THÔNG BÁO LỊCH THI TIẾNG ANH A2 – ĐỢT 3 - NĂM 2015

THÔNG BÁO LỊCH THI TIẾNG ANH A2 – ĐỢT 3 - NĂM 2015

Thông báo: Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (A2) đối với sinh viên trình độ đại học đợt 1 năm 2015 (Tại Cơ sở 2)

Thông báo: Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (A2) đối với sinh viên trình độ đại học đợt 1 năm 2015 (Tại Cơ sở 2)

Thông báo: Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (A2) đợt 3, đợt 4 năm 2015 áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Hà Nội

Thông báo: Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (A2) đợt 3, đợt 4 năm 2015 áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Hà Nội

THÔNG BÁO: Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học đợt 2 năm 2015 (Tại Hà Nội)

THÔNG BÁO: Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học đợt 2 năm 2015 (Tại Hà Nội)

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH A2 - ĐỢT 2 - NĂM 2015

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH A2 - ĐỢT 2 - NĂM 2015

THÔNG BÁO: Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học đợt 1 năm 2015 (Tại Hà Nội)

THÔNG BÁO: Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học đợt 1 năm 2015 (Tại Hà Nội)

12