Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ đại học đợt 1 năm 2017 tại Hà Nội

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ đại học đợt 1 năm 2017 tại Hà Nội

Thông báo về tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ ĐHCQ đợt 1 năm 2017

Thông báo về tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ ĐHCQ đợt 1 năm 2017

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ ĐHCQ đợt 3 năm 2016

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ ĐHCQ đợt 3 năm 2016

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đối với hệ đại học đợt 4 năm 2016

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đối với hệ đại học đợt 4 năm 2016

Thông báo phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra tiếng anh hệ cao học

Thông báo phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra tiếng anh hệ cao học

Ngân hàng đề thi chuẩn đầu ra tiếng anh hệ Đại học chính quy

Ngân hàng đề thi chuẩn đầu ra tiếng anh hệ Đại học chính quy

Thông báo điều chỉnh lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt vét cho K54

Thông báo điều chỉnh lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt vét cho K54

Thông báo về tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với hệ đại học chính quy 2016 (đợt thi vét cho K54)

Thông báo về tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với hệ đại học chính quy 2016 (đợt thi vét cho K54)

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi A2 đợt 4 năm 2015

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi A2 đợt 4 năm 2015

Lịch thi Tiếng anh theo khung B1 Châu Âu đợt 4- Năm 2015

Lịch thi Tiếng anh theo khung B1 Châu Âu đợt 4- Năm 2015

123